Podmienky používania 4ever.sk

 1. Používanie portálu

  1. Používaním portálu 4ever.sk sa používateľ zaväzuje, že súhlasí so všetkými tu uvedenými pravidlami.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto pravidlách.
  3. Informácie uvádzané pri používaní portálu musia byť správne a v s súlade s právnymi normami Slovenskej republiky ("Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.").
 2. Dostupnosť portálu a jeho obsahu

  1. Prevádzkovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti akéhokoľvek obsahu podľa vlastného uváženia.
  2. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.
 3. Ochrana osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ zaručuje, že nebude osobné údaje podávať tretej osobe.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zachovanie osobných údajov aj v prípade, ak používateľ registráciu zruší, maximálne však na dobu 5 rokov.
  3. Prevádzkovateľ nikdy nežiada osobné informácie (napr. heslo) mailom ani iným podobným spôsobom.
  4. Používateľ súhlasí so zverejnením všetkých údajov, ktoré odosiela pri používaní portálu 4ever.sk okrem údajov v profile, ktoré označí ako neverejné.
  5. Všetky údaje poskytuje používateľ nepovinne a dobrovoľne.
 4. Zrušenie registrácie

  1. Používateľ má právo kedykoľvek svoju registráciu zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
  2. Prevádzkovateľ má právo komukoľvek registráciu zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
 5. Povinnosti používateľa

  1. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy Slovenskej republiky a základy slušnej etiky.
  2. Je zakázané:

   1. Akoukoľvek formou obťažovať ostatných používateľov alebo ich akokoľvek obmedzovať pri používaní služieb portálu 4ever.sk
   2. Navádzať a propagovať alkohol, drogy, lieky, alebo iné návykové a omamné látky.
   3. Verejne navádzať na súlož a iné sexuálne praktiky a to aj v nočných hodinách.
   4. Propagovať akýkoľvek predaj tovarov alebo služieb.
   5. Nadmerne používať vulgarizmy, neslušné a hanlivé slová, ktoré by kohokoľvek urážali.
   6. Propagovať fašizmus, nacizmus, rasizmus ako aj akékoľvek iné popieranie základných ľudských práv a slobôd.
   7. Propagovať konkurenčné web stránky.
   8. Písať nezrozumiteľné alebo agresívne príspevky obsahujúce príliš veľa rovnakých znakov alebo smajlíkov.
   9. Zneužívať políčko „komu“ na iné informácie ako informácie o príjemcovi príspevku.
  3. Príspevky a profily v rozpore s týmito pravidlami môžu byť upravené alebo vymazané a používateľovi môže byť dočasne alebo trvalo odopretý prístup, prípadne môže byť odregistrovaný.
 6. Obrázky, fotografie a albumy

  1. Používateľ môže pridávať iba obrázky alebo fotografie na ktoré si autor neuplatňuje autorské práva alebo s autorskými právami, ktoré patria používateľovi.
  2. Vložením obrázku alebo fotografie používateľ súhlasí s jej zobrazením a vzdáva sa všetkých autorských práv.
  3. Používateľ zaručuje, že fotografie s erotickým alebo násilným motívom bude pridávať iba do zamknutých albumov (pre priateľov, na heslo, súkromné).
  4. Všetky obrázky alebo fotografie musia byť v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky a v súlade s morálnymi a etickými pravidlami.
  5. Obrázky alebo fotografie nesmú obsahovať adresy ani logá iných web stránok.
  6. Nevhodné obrázky, fotografie alebo albumy môžu byť upravené alebo vymazané.
  7. Prevádzkovateľ má právo meniť všetky vlastnosti obrázkov, fotografií alebo albumov s výnimkou zmeny prístupových práv na „verejné“ alebo „pre registrovaných“.
  8. Fotografia v profile musí obsahovať fotografiu používateľa, prípadne jeho priateľov, musí približne zodpovedať údajom zadaným v profile a používateľ na nej musí byť rozoznateľný. Akékoľvek iné obrázky budú z profilu vymazané.
 7. Poplatok za služby

  1. V súčasnosti sú všetky služby portálu 4ever.sk poskytované bezplatne, s čím tvorcovia počítajú aj do budúcnosti. Výnimku tvoria reklamné služby.
 8. Ostatné pravidlá

  1. Prevádzkovateľ má právo používateľovi zobrazovať reklamné bannery.
  2. Používateľ sa zaručuje, že ich nebude akýmkoľvek spôsobom obmedzovať ani zabraňovať ich zobrazeniu.
  3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť 1.6.2005 a platia na dobu neurčitú.
  4. Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek zmenené aj bez predchádzajúceho upozornenia.